Privacyverklaring

Privacyverklaring VaarGroep Flevoland

Versie maart 2019.

VaarGroep Flevoland, gevestigd aan de Sportlaan 12, 8256 CE, te Biddinghuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. VaarGroep Flevoland neemt uw privacy serieus en verwerkt uw persoonlijke gegevens met grote zorgvuldigheid.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
VaarGroep Flevoland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken dan wel waarvan wij gebruik maken:
– Voor- en achternaam;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummers;
– E- mailadres;
– Tijdstip van inschrijven als lid;
– Bankrekeningnummer;
– Beeldmateriaal zoals foto’s en videomateriaal gemaakt tijdens evenementen;
– Portretfoto’s voor het “smoelenboek” die alleen intern onder de leden wordt verspreid;
– Gegevens over uw activiteiten op onze website;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
VaarGroep Flevoland heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker aan onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons mailadres vaargroep @ vaargroepflevoland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
VaarGroep Flevoland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw contributie bij lidmaatschap;
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of clubblad “De Bakenier”;
– U te kunnen bellen of te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VaarGroep Flevoland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Gegevens van leden zullen van onze server en uit de ledenlijst worden verwijderd op het moment dat het lidmaatschap wordt beëindigd.
Uitzondering op bewaartermijnen zijn de persoonsgegevens die u invult via het contactformulier op onze website, deze gegevens zullen na het contactmoment van onze server worden verwijderd.

Gegevensverwerking derden
Alleen als het nodig is, delen wij gegevens met derden. Dat doen we bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij verkopen geen gegevens aan derden en gebruiken gegevens niet voor marketing doeleinden.

Daarnaast maken wij gebruik van externe dienstverleners. Hierbij kunnen persoonsgegevens nodig zijn voor een opdracht die namens VaarGroep Flevoland wordt uitgevoerd. VaarGroep Flevoland heeft c.q. zal met alle externe dienstverleners een verwerkingsovereenkomst afgesloten/afsluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VaarGroep Flevoland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het type werkzaamheden dat deze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:
– Het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en daarmee samenhangende applicaties;
– Het ondersteunen van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus;

Geautomatiseerde besluitvorming
VaarGroep Flevoland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VaarGroep Flevoland) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van VaarGroep Flevoland gebruikt alleen technische/functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VaarGroep Flevoland.
Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons mailadres vaargroep@vaargroepflevoland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. VaarGroep Flevoland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VaarGroep Flevoland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ons mailadres
vaargroep @ vaargroepflevoland.nl.
VaarGroep Flevoland heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en/of firewall;
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;

Wijzigingen in het privacybeleid
VaarGroep Flevoland behoudt zich te allen tijde het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Correspondentiemail:

VaarGroep Flevoland
www.vaargroepflevoland.nl
KvK 40656562

De secretaris van VaarGroep Flevoland is de Functionaris  Gegevensbescherming.

Hij/zij is te bereiken via het mailadres secretaris @ vaargroepflevoland.nl.

Reacties zijn gesloten.